Mas Conco

Vist: 880

El 30 de juny de 1355, Guillem Sabater, de Besalú, senyor útil dels masos Conco i de l'Om de Golabre, parròquia de Beuda, ven a Guillem Casadevall, de Xexàs, fill de Guillem de Casadevall de Xexàs, parròquia de Sales, el mas Conco i el mas de l'Om, que l'havia comprat a l'encant a la vila de Besalú com a millor postor, per un preu de tres-cents sous barcelonins de tern, domini directe de la infermeria de Sant Daniel​ (Arxiu de Sant Daniel, pergamí 0902)1.

1 DUGiFonsEspecials (Universitat de Girona, UDG)

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)