microhistòria Gironina

PORTAL GIRONÍ D'HISTÒRIA I GENEALOGIA

editorial  notícies

temes

HISTÒRIA

Història local i microhistòria.

ARQUEOLOGIA

Jaciments arqueològics

PATRIMONI

Patrimoni artístic i arquitectònic

MASOS

El món rural antic

ESTUDIS I TREBALLS

Textes estudis i treballs de microhistòria aportats per investigadors

MÉS INFORMACIÓ 

Documents

Documentació històrica, pergamins i transcripcions.

més informació

investigadors i Centres d'Estudis

Persones i centres que treballen en el camp de la investigació històrica en el marc de les comarques gironines.

més informació

divulgant
història

Compartir el coneixement és omplir el país de saviesa

descobrint
història

Saber del passat per preparar el futur

Esmentat també com Mas Vilabona.

A l'arxiu Carameny hi han set albarans de censos del mas Vilabona de Vilobí, que fa Josep de Ros i de Villerac al cambrer del monestir de Sant Salvador de Breda, entre els anys 1677 i 1685.

A l'any 1698, es pacten capítols matrimonials entre Maria de Caramany i Caramany amb Josep de Ros i de Villerac. Aquest darrer que heretava els béns de Francesc de Bas que havien confluït en els Ros i Villerac, aportava el mas Gras i el mas Vilanova de Vilobí d'Onyar.

A l'inventari post-mortem dels bens de Salvador de Caramany pres per Josep Francesc de Caramany, amb intervenció del notari de Girona Bonaventura Bou, el dia 1 de maig de 1791 (document guardat a l'Arxiu Caramany), hi consta el Mas Vilabona de Vilobí d'Onyar.

A l'any 1820, consta l'arrendament fet per Josep Francesc de Caramany a favor d'Anna Verntallada i Joan Verntallada, mare i fill, habitants de Sant Dalmai, del mas Vilabona del terme de Vilobí.

A l'arxiu Carameny hi ha el llibre de comptes del masover del mas Vilabona de Vilobí dels anys 1840 i 1841

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )