Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas Auladell

Vist: 161

El 4 d'agost de 1365.l'abat del monestir de Sant Feliu de Guíxols establí a Joan Auladell, pagès del mas Auladell de Solius, una peça de terra que havia estat de l'antic mas Sureda (AHG. Fons de la notaria de Sant Feliu de Guíxols, vol. 643). Aquest mas es trobava dins la mateixa parròquia i estava deshabitat i enrunat com a conseqüència de les mortaldats ocurregudes en el transcurs de setze anys de pesta. Al cenobi guixolenc li convenia, doncs, tornar a fer conrear les terres per tornar a treure'n rendiment, mentre que a Joan Auladell li interessava incorporar la nova peça al seu mas i d'aquesta manera incrementar la superfície de la seva explotació agrícola. Per tant, la peça s'establí a Joan Auladell com a nou senyor útil a canvi d'una entrada de 80 sous de moneda barcelonina i el pagament d'un cens anual de 15 diners pel dia de Nadal. Auladell també es comprometé a prestar cada any al monestir -que es reservà el domini directe de la peça- la tasca de la collita obtinguda sobre la terra establerta1.

1 El Castell de la Roca. Les empremtes d'una fortalesa fantasma a Solius, de Francesc Aicart Hereu, Marc Auladell i Agulló i Jordi Vivo Lorca.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)