Mas Turon

Vist: 2587

Esmentat com a Mansi des Toron

Estava situat al veïnat de la Farigola

El 12 de setembre de 1248, surt esmentat el mas Turon com a afrontació en la venda que Ramon Andreu fa al monestir de Sant Daniel del camp Gogin, situat al terme de Vilablareix. .
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 146. Còpia: Llibre 22, número 17, pàgines 47.48v)

El 27 de juny de 1359 a Girona, davanat el notari Ramon de Bruguera, fan cabrevació  a Ramon Ferrer, clergue obtentor del benefici de Santa Anastàsia de la seu, Guillem Nadal de Montfullà, Pere Pol, també de Montfullà. Guillem de Turon, sastre de Vilablareix i Francesca, filla de Pere Dalmau, de Vilablareix.
(Arxiu de la Pia Almoina, Observacions Santa Anastàsia, 39.)

El 15 de febrer de1415 a Girona, davant el Notari Bernat de Soler, Bernat de Sitjar, ciutadà de Girona i senyor de la casa Sitjar de Salt, estableix a Bernat de Turon, de Vilablareix, 6 vessanes d’una terra més gran situada entre Salt i Vilablareix, a cens de 4 migeres de blat, per 16 lliures d’entrada.
(Arxiu de la Pia Almoina, Observacions Salt, 95.)

Es troba esmentat a l'any 1739 en el Catastro del Lugar de Vilablareix del Corregimiento de Gerona, pertanyent a Benet Turon com "casa Turon".

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep M. Marquès

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)