Portal Gironí d'Història i Genealogia

Mas de Maçana de Mont

Vist: 2116

Des de 1371 fins al segle XV, la monarquia tenia establert el dret de regar amb l'aigua de la riera Maçana, a canvi d'un petit cens de 12 diners, a Guillem de Maçana de Mont de Vilablareix, el qual s'anomenava "batlle de ça Maçana".

Com a batlle, s'encarregava de regular l'ús que en feien els regants del Pla de Salt.

En el capbreu de 1415 consta: "Guillelmus massana demont parrochie de Vilablarexio baiulus de ça massana dicte parrochie.... totam illam aquam cuiusdam fontis vivi qui oritur in loco vocato ferregenal de sa massana et discurrit in torrente vocato de ça massana al. vocato Altimir".

(Arxiu de la Corona d'Aragó, Batllia General de Catalunya, classe 6ª B.1., reg 589, foli 80 (26/04/1371), foli 8v (12/08/1393) i classe 2ª B.c., reg. 175, foli 18, capbreu del 16/11/1415)

Informació extreta del llibre Societat i economia a Salt a la Baixa Edat Mitjana" de Lídia Donat Pérez

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)