microhistòria Gironina

PORTAL GIRONÍ D'HISTÒRIA I GENEALOGIA

editorial  notícies

temes

HISTÒRIA

Història local i microhistòria.

ARQUEOLOGIA

Jaciments arqueològics

PATRIMONI

Patrimoni artístic i arquitectònic

MASOS

El món rural antic

ESTUDIS I TREBALLS

Textes estudis i treballs de microhistòria aportats per investigadors

MÉS INFORMACIÓ 

Documents

Documentació històrica, pergamins i transcripcions.

més informació

investigadors i Centres d'Estudis

Persones i centres que treballen en el camp de la investigació històrica en el marc de les comarques gironines.

més informació

divulgant
història

Compartir el coneixement és omplir el país de saviesa

descobrint
història

Saber del passat per preparar el futur

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 287. Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. num 332.

1370, març, 24. Santa Coloma de Farners

Venda d'un olivar feta per Bertran de Farners, donzell, a Guillem Miquel de Vallors del mas Miquel i a la seva muller Guillema, que dit Farners tenia i posseïa en el mas Miquel, prop la casa de dit mas, pel preu de 7 lliures.

Escrivà: Pere Serra, notari públic del castell i terme de Farners.

(Veure relació amb el Mas Miquel esmentat a Santa Coloma)

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )