Masos de Salt

Església de SaltEl municipi de Salt s'estén per la plana de la riba dreta del Ter, en un espai de terrenys fèrtils per al conreu. Comprèn dos nuclis de població: El poble de Salt i el Veïnat de Salt (antigament Veïnat de Sant Antoni), i que avui són una simple continuació urbana. Limita pel nord amb el terme de Sant Gregori, que queda separat de forma natural pel riu Ter, a l'oest limita amb Bescanó, a l'est amb Girona a través dels antics municipis de Santa Eugènia i Palau, i al Sud amb Vilablareix.

Ja l'any 834 un home ven una peça de vinya que mesura 15x12 dextres a la villa de Salt, comtat de Girona, per la modesta suma de 2 sous1.

L'església parroquial de Sant Cugat, tot i que és esmentada ja el 882, no conserva res de l'antiga construcció, ja que segurament el nou temple hi va ser edificat al damunt. Així­ doncs, l'església de Sant Cugat és un edifici voluminós dels segles XVIII i XIX, de tipus neoclàssic, que centra la part vella del poble, formada per carrers estrets i petits. El temple és dedicat a sant Cugat, patró de la vila. La façana principal, de decoració senzilla, està situada a ponent, al costat del mas Llorenç, per la qual cosa resta una mica amagada. Actualment, la portalada principal és la situada al peu de la torre campanar, que dóna a la plaça de la Vila. El campanar, de base quadrada, és octogonal a la part superior i acaba amb un teulat en forma de piràmide molt allargada. L'edifici és d'una nau central, encapçalada per un absis semicircular, i dues naus laterals separades de la principal per arcades2.

L’activitat econòmica i el poblament de Salt i el seu pla, venen marcats per la seva proximitat a la ciutat de Girona, la fertilitat de les seves terres, el riu Ter, les sèquies que proporcionen força hidràulica, la confluència de camins moliners o moners i, en sentit contrari, l’assentament de tropes assaltants en tots els setges a la ciutat de Girona. Aquestes particularitats condicionen el seu hàbitat que es concentra al llarg de la sèquia Monar o Comtal i en menys mesura en uns comptats masos dispersos, la majoria sota el domini de ciutadans benestants de la capital.

1 Miquel Galobardes Vila, Els Remences dins el quadre de la pagesia catalana fins el segle XV (Documents), any 1973, núm 1, 834
2 Informació extreta del Repertori General de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep M. Marquès

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

El Mas Cardell de Salt. Fott: Arxiu Municipal de Salt
El Mas Cardell de Salt. Fott: Arxiu Municipal de Salt

Mas Cardell

Esmentat en època medieval com a mas Mascardell

En el capbreu de 10 de maig de 1318, apareix el mas Mascardell en una afrontació de la Feixa Torta del ferial de la Seu: "ab oriente in honore Mascardelli qui nunc est Guillemi Sunyerii" (Arxiu de la Catedral de Girona, pergamí num.344. Llibre d'arxivació de la Pabordia del Mes de Desembre, pàgina 656).1

Llegeix més...

Mas Estrader

Esmentat com a Mansum Estradarius. Estava situat a l'alçada d'on hi havia hagut el camp de fútbol del Coma Cros i ara hi ha l'Escola del Veïnat.

El 30 de gener del 1206, Estrader de Salt i la seva esposa Ermessendis empenyoren a Ricard el mas de Salt, que tenen per Sant Daniel, per 100 sous.
Arxiu de Sant Daniel Llibre 22, número 56, pàgines 177-1781.

Llegeix més...

Mas Artau

El mas Artau es troba al costat de les terres del mas Llorens. El Llorens van passar a ser propietaris del Mas Artau quan els anys 1381 i 1385, Francesc Artau ven a Ramon Llorens "les cases anomenades Mas Artau" amb les seves terres1.

Llegeix més...

Mas Feixes

El 10 de maig de 1318, el mas Feixes apareix com afrontació en el pergamí número 344 de l'Arxiu Capitular de Girona, en el que els Estrader confessen tenir el seu capmas situat en l'angle entre el rec de la Maçana, el camí ral i el rec Comtal: "... afrontant ab oriente in rego vocato samaçana, qui diuiditur predictum capud mansum et alia predicta cum honore mansi ses Fexis et a meridie in camino publico regali. Et ab occidente in honore Valentini de Saltu, et in molendinis de Tudela. Et a circio in rego vocato Comdal et etiam in dictis molendinis ..."1

Llegeix més...
Testimoni d'Arnau Barrera en una apel·lació. AMG (13/12/1311)
Testimoni d'Arnau Barrera en una apel·lació. AMG (13/12/1311)

Mas Barrera

Els Barrera es poden relacionar amb la Casa de Cartellà, des del segle XII, ja que en Ramon Barrera es redimia de Galceran de Cartellà el 1210. Bernat Barrera formava part dels parroquians de Sant Cugat a l'inici d'aquest segle. Amdós noms apareixen en la venda que el primer va fer a Arnau d'Escala el 1219.

Llegeix més...

Mas Guich

El mas Guich o Guic, el trobem esmentat el 27 de març de 1365, en una venda atorgada per Pere Olivera, de la parròquia de Sant Pere de Montfullà, amb el consentiment de Bernat Guic, ciutadà de Girona, curador seu, en favor de Guerau Vives, de Montfullà, i la seva esposa Francesca, d'una peça de terra que té en alou a Montfullà i que afronta, a l'est i al sud, amb possessions dels dits Vives; a l'oest, amb el mas Guic, amb terra d'en May i amb el mas Vilallobera, de Montfullà; ia al nord, amb terres dels Vives, mitjançant camí públic, pel preu de 690 sous barcelonesos de tern. Bartomeu Tort, notari públic de Girona (pergamí de 620 mm x 426 mm)1.

Llegeix més...

Mas Comes

 El mas Comes, apareix documentat al segle XIV a Salt, sota el domini directe dels Llorenç, precisament en el moment que van comprar el mas i la llibertat personal als Llorenç el 1390 per 57 lliures barceloneses (Arxiu Històric de Girona, Pergamins de l'Hospital Nou, núms. 1100 a 1102 - 17/11/1390)1.

1 Societat i economia a Salt a la baixa edat mitjana, per Lídia Donat i Pérez.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

 

Mas Lledó

Esmentat com a Mansum Ledonem.

El 26 de febrer del 1158, Adelaida lliura a Sant Daniel el seu capmàs de Lledó, situat a Salt.
"... Affrontat autem ipsa terre fexia in qua predictum capud mansum sedet ab oriente in alodio Sancti Felicis et in tenedone Guilielmi Artalli, a meridie in honore quem tenet Raimundus archileuita, ab occidente in alodio Sancti Felicis ac in tenedone Guilielmi Artalli, a parte circii in strata publica que uadit Gerunde. Alia autem fexia que est supra uiam Muneram affrontat ab oriente in eadem uia Munera, a meridie in tenedone Iohannis qui fuit filius Petri Poncii condam defuncti, ab accidente in alodio Sancti Petri Gallicantus et Sancti Felicis, a cirtio in tenedone Petri Raimundi de Saltu ..."
Arxiu de Sant Daniel Llibre 22, número 77, pàgines 206-207

Llegeix més...

Mas Esteve

El nom d'Esteve es troba en la documentació de Salt des de l'any 1111, quan un mas que havia sigut d'Oliba esteve es va donar en feu. Es tracta d'un antecedent llunyà i de continuïtat no demostrada, perquè fins a principi del segle XIII no hi ha un Pere esteve que és anomenat prohom de la parròquia. El 1253 Bernat Esteve era clergue de Salt. El 1265, el mas on habitava Ferrer Esteve, amb els drets i exaccions que devia, va ser venut a Arnau Miniana, juntament amb el de Berenguer Estrader, per 2000 sous barcelonesos. En la venda es salvava el dret de la Pabordia de Desembre, que en rebia anualment tres porcs. Arnau Miniana va fer testament a favor del Ferial de la Seu de Girona, pel qual els Esteve i els Estrader van esdevenir remences d'aquesta institució.

Llegeix més...
Mas Llorens, de Salt. Foto: J.Bohigas
Mas Llorens, de Salt. Foto: J.Bohigas

Mas Llorenç

El mas Llorenç o Llorens, situat al costat mateix de l'església, a la banda de ponent, és de propietat municipal i acull les instal·lacions del museu de l'aigua. En destaca la torre de defensa i algunes gàrgoles com a elements ornamentals. Actualment la casa ocupa una part de l'antic cementiri baix-medieval1.

Llegeix més...