microhistòria Gironina

PORTAL GIRONÍ D'HISTÒRIA I GENEALOGIA

editorial  notícies

temes

HISTÒRIA

Història local i microhistòria.

ARQUEOLOGIA

Jaciments arqueològics

PATRIMONI

Patrimoni artístic i arquitectònic

MASOS

El món rural antic

ESTUDIS I TREBALLS

Textes estudis i treballs de microhistòria aportats per investigadors

MÉS INFORMACIÓ 

Documents

Documentació històrica, pergamins i transcripcions.

més informació

investigadors i Centres d'Estudis

Persones i centres que treballen en el camp de la investigació històrica en el marc de les comarques gironines.

més informació

divulgant
història

Compartir el coneixement és omplir el país de saviesa

descobrint
història

Saber del passat per preparar el futur

Als anys 1289 i 1294, Guillem de Farners pren possessió dels drets que li pertoquen a Santa Margarida de Vallors, que ha comprat a Guerau de Montsoriu, que consisteixen en homes, terres, censos i drets, en aquesta compra hi anava comprés, entre d'altres, la meitat del mas Joan.

Documents:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C418, núms. 44,300,423 i 447

6 de les nones de juliol de 1289 (2 juliol 1289).

Escriptura d'evicció que fan Guerau de Montsoriu, cavaller, la seva esposa Laura i el seu fill Guerau a favor de Guillem de Farners en ocasió de la venda que li han fet de drets i percepcions de les parròquies de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors, pel preu de 3000 sous, assignant com a garantia la quarta part del delme de Sant Feliu de Buixalleu que han de rebre de Pere Simon e Vilar en concepte de dot i legítima de la referida Laura.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, substitut de Bernat d'Om, notari d'Hostalrich.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C894, núm. 84

14 de les calendes de gener de 1295 (19 desembre 1294).

Venda feta per Guerau de Montsoriu i la seva esposa Laura a Guillem de Farners, cavaller, en lliure i franc alou, de totes les rendes, honors masos i persones que te a la parròquia de Sant Miquel de Cladells, Sant Iscle de Sauleda i Santa Margarida de Vallors per 100 sous dels quals queda debitor, amb l'obligació dels seus béns a la vall de Riells amb excepció de la seva casa.

Escrivà: Pere de Sant Antoni, notari regint l'escrivania de Berenguer d'Om, notari públic d'Hostalric..

2 pergamins cosits: 83x54, 63x54 cm. En el dors del document hi ha escrit "Capbreu de Sauleda i Sant Miquel".

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 689

1339, maig, 21

12 de les calendes de juny de 1339

Capbrevació feta per diferents particulars de les parròquies de Sant Iscle de Sauleda. de Sant Miquel de Cladells i de Santa Margarida de Vallors a favor de Berenguer de Farners, cavaller : Pere de Viladecans, hereu i propietari del mas Viladecans de la parròquia e Sant Iscle de Sauleda; Ramon Barceló de Mas Esteve i la seva esposa Raimunda, hereus i propietaris del mas Barceló de la parròquia de Santa Margarida de Vallors; Berenguer Joan Pelegrí hereu i propietari del mas Joan Pelegrí de la parròquia de Santa Maria de Vallors; Arnau d'Illa devall, i la seva esposa Elisenda, hereu i propietari de la borda anomenada Pins devall de la parròquia de Sant Miquel de Cladells; Guillem d'Iglésia, hereu i propietari el mas Iglésia de la parròquia de Sant Miquel de Cladells; els quals es reconeixen per raó de dits masos homes propis i solius de l'esmentat senyor, a l'Igual que Maria, vídua de Pere Riera. Arnau de Cendrosa, hereu i propietari del mas Cendrosa de la parròquia de Sant Miquel de Cladells, reconeix tenir per dit senyor una peça de terra en dita parròquia.

Escrivà: Berenguer de Carboxí.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )