Mas Bofill

Vist: 3828

El 21 d'agost de 1261, Ripoll Morat, de Caldes, procurador de Guillem Bofill i Ermessendis, esposos, firma la venda feta per Guillem sa Serra a Ramon de Gironella, dels masos Bofill, Bou i Porta de Caldes.

(Arxiu de Sant Daniel, Arxivació de tots els actes del priorat, número 4, pàgines 4-5)

El 30 d'agost de 1261, l'infant Pere d'Aragó firma a Ramon de Gironella els masos Bofill, Bou i Porta de Caldes.

(Arxiu de Sant Daniel, Arxivació de tots els actes del priorat, número 5, pàgines 5-6)

El 12 de novembre de 1261, Ramon de Gironella, cavaller, fa donació a la seva esposa Agnès de tots els drets que rep a Rupià, d'un quart del delme de Caldes i dels masos Bofill, Porta i Bou d'aquest darrer lloc.

(Arxiu de Sant Daniel, pergamí número 187, còpia de 1262. Hi ha còpia a l'Arxiu Diocesà de Girona, Delmes, f.19rv, amb nota d'haver presentat l'original Berenguera de Trilla, priora de Sant Daniel)

El 21 d'agost de 1262, L'infant Pere estableix a Ramon de Gironella el mas Llombart de Caldes de Malavella, i li concedeix de poder fer castell al Mas Bofill del mateix lloc.

(Arxiu de Sant Daniel, Llibre 20, p.19 núm. 35)

El 27 de febrer de 1278, Guillem Xandri capbreva els masos Bofill, Bou i Porta de Caldes, propis de l'ofici del priorat de Sant Daniel.

(Arxiu de Sant Daniel, pergamí número 95)

Informació extreta de:

Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)