Història del Baix Empordà - Introducció

Vist: 2044

L'àmbit territorial del que coneixem com a Baix Empordà prové del disseny de la divisió comarcal de l'època de la Generalitat republicana, de l'any 1936. És un marc geogràfic de vegades difícil de fer compatible amb les realitats socioeconòmiques que al llarg de la història han anat articulant el territori i amb les quals és impossible de fer encaixar amb total precissió. Ni les divisions eclesiàstiques (bisbat de Girona, ardiaconats d'Empúries, Girona i la Selva) ni les polítiques (comtat d'Empúries, vegueria de Girona) que s'han anat sobreposant sobre aquest territori coincideixen amb la comarca actual del Baix Empordà1.

El Baix Empordà és una comarca rica en història i diversa amb patrimoni cultural. El seu nom prové de la grega Emporion i és un indicatiu d'un arrelament antic d'aquestes terres a la Mediterrània. Va ser lloc de pas dels primers habitants de Catalunya per la gran quantitat de jaciments arqueològics i monuments megalítics que hi ha localitzats2. L'ús generalitzat del ferro, la consolidació de l'hàbitat sedentari, la influència de pobles d'orígen indoeuropeu i els contactes amb els pobles de la Mediterrània, van comportar una aculturació progressiva de la societat autòctona, la qual cosa originà la cultura ibèrica, formada entre el 600 i el 550 aC i que va perdurar fins després de l'arribada dels romans3, que imposaren un nou sistema socioeconòmic als indigetes que poblaven la comarca, amb una nova llengua, el llatí, i un model diferent d'explotació de recursos, amb una nova articulació territorial centrada en ciutats com Gerunda o Emporion i l'explotació del territori per mitjà d'assentaments agrícoles i ramaders de grans i mitjanes dimensions anomenades villae, que portaren a la desaparició definitiva dels poblats ibèrics3.

A l'edat mitjana, no va existir cap demarcació territorial que coincidís, ni tant sols de manera aproximada, amb l'actual comarca del Baix Empordà. Sí que hi havia, tanmateix, un espai conegut pels homes i dones de l'època com "Empordà", un espai que poques vegades era definit amb precisió, però que molt probablement tenia l'orígen en el territori depenent de la ciutat d'Empúries4.

1 Història del Baix Empordà, Mª Concepció Saurí i Santi Soler
2 Història del Baix Empordà, Antoni Roviras i Padrós
3 Història del Baix Empordà, Francesc Aicart i Xavier Rocas
4 Història del Baix Empordà, Elvis Mallorquí i Xavier Soldevila

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)