Història de Vilobí d'Onyar

Història de Vilobí d'Onyar - Introducció

Portal Gironí

Les restes més antigues trobades al terme de Vilobí d'Onyar corresponen a l'època romana, concretament s'ha trobat ceràmica comuna, àmfora romana i vidre antic en una lleugera elevació sobre les terres planes de l'entorn del castell de Vilobí.

Llegeix més...
Figura 1. Fragment del capbreu de l’any 1227 (ADG)
Figura 1. Fragment del capbreu de l’any 1227 (ADG)

Els masos més antics de la parròquia de Sant Dalmai. Per Ricard Teixidor

Ricard Teixidor i Palau

L’existència de masos a la parròquia de Sant Dalmai es remunta a temps molt reculats de l’època medieval. Si a l’article de l’any 2015 ens vam situar a l’any 1336, en el d’enguany ens traslladarem a més de cent anys enrere, al primer terç del segle XIII que és quan en trobem les primeres fonts documentals.

Llegeix més...

Els masos de la parròquia de Sant Dalmai a l'any 1336

Ricard Teixidor i Palau

PergamíTreball de Ricard Teixidor i Palau, publicat al llibre de la Festa Major de Vilobí d'Onyar l'any 2015

L’any 1336, la parròquia de Sant Dalmai ocupa la mateixa superfície que en l’actualitat, tret del petit enclavament dins de la parròquia d’Estanyol. Està sota la jurisdicció del castell de Brunyola des de l’any 1293, del qual la Pia Almoina del pa de la seu de Girona n’és el senyor.

Llegeix més...

Una passera polèmica sobre l'Onyar

Ricard Teixidor i Palau

L’Onyar, un riu sense ponts antics

Des de sempre l’Onyar, al llarg del seu recorregut capriciós per la Selva, ha interceptat vies de comunicació que es dirigeixen de nord a sud. L’únic mitjà per travessar-lo és un pont sòlid, a prova d’aiguats. Ara, això ens sembla que és una cosa ben normal, però en temps passats la seva construcció suposava moltes dificultats; tant és així, que mai no n’hi va existir cap. L’única manera de traspassar-lo era mitjançant guals i passeres, ben fàcil durant la major part de l’any, però impossible en crescudes en èpoques de pluges.

Llegeix més...