Terminologia

Talla

Vist: 1464

Talla, és el nom que serveix per a definir el pes d'una moneda i establir la relació entre la unitat de pes i la peça monetària. Inicialment la unitat era la lliura i, d'ençà del segle XII, fou el marc. Cal tenir present que si augmenta la talla, és a dir el nombre de monedes encunyades, minva el pes de la peça.

També es denomina Talla l'impost extraordinari pagat pels veïns d'una ciutat o vila. La talla era distribuïda i cobrada per la universitat o municipi, generalment davant d'una petició del monarca. La talla podia pagar-se per focs (tothom igual) o podia cobrar-se en funció de la riquesa estimada prèviament en els llibres de manifest1.

1 Diccionari de la Catalunya Medieval (ss. VI-XV), Jordi Bolós

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)