Terminologia

Violari

Vist: 540

Violari, és la censal en que s'havia de tornar el capital deixat en morir el censalista o bé el seu hereu. Això suposava que els interessos pagats fossin molt més elevats que no pas els censals perpetus1.

En termes de Dret Civil, Violari és un contracte aleatori peculiar del dret civil català, que atorga el dret de percebre periòdicament una pensió en diners durant la vida d’una o dues persones, en canvi del lliurament d’un capital, que el qui el rep sol assegurar amb hipoteca. L’obligació de pagar la pensió és redimible, i és freqüent pactar que es pagui per terminis anticipats Si es pacta la pensió per tota la vida de dues persones, la sobrevivent pot cobrar la pensió sencera2.

1 Diccionari de la Catalunya Medieval (ss. VI-XV), Jordi Bolós
2 Gran Enciclopèdia Catalana

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)