Mas Ferrer

Vist: 3958

Surt esmentat també com a mas Rofí­.

El primer document en el que apareix el nom Ferrer, relacionat amb el mas, data del 12 de febrer de 1283. Es tracta d'un definició i cessió signada per 100 Sous barcelonesos de tern per Bernat de Colomers de Vidreres, cònjuge de Ramona Ferrer, a favor de Guillem Ferrer de Bescanó, cunyat i germà respectiu, d'una borda de terra anomenada Les Deveses, que era hipotecada per la dot de Ramona Ferrer, amb el que es dóna per pagada la dot. Apareix Francesca Ferrer com a germana de Guillem Ferrer i el seu marit Berenguer de Ruïra de Bescanó.

Xavier Gironès i Güell, ha realitzat la catalogació dels pergamins de l'arxiu del mas i n’ha publicat un regest en el llibre "Els pergamins del Mas Ferrer de Bescanó", editat per l'Ajuntament dintre la col·lecció Planes d'Història de Bescanó (Veure publicació)

Informació extreta de:
"Els pergamins del Mas Ferrer de Bescanó" de Xavier Gironès i Coll

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)