Mas Bosch

Vist: 4428

El 5 de juliol 1308, Bernat Estruc, fill de Pere Estruc, ciutadà de Girona, amb la seva esposa Berenguera i el seu fill Pere Berenguer, venen a Ramon Calvet, jurista de Girona, el mas Bosch de Campllong, pel preu de 800 sous bar. Amb escriptura d’àpoca.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Jaume Tresfort.,Vestuari, Catalunya, 14.1., P-002-00096)

L'11 de juny de 1309, Sibil·la, viuda de Bernat Estruch, ciutadà de Girona, revoca la carta de gràcia que li havia fet Ramon Calvet, ciutadà de Girona, quan l’atorgant i el seu marit li vengueren el mas Bosch de Campllong.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Bernat de Colomers, de Caldes.,Vestuari, Catalunya, 14.3., P-002-00097)

A Girona, el 12 de juny de 1309, Pere Berenguer Estruc, fill de Bernat, ciutadà de Girona, atès que el seu pare i ell vengueren a Ramon Calvet, jurista de Girona, el mas Bosch de Campllong a carta de gràcia, confirma la venda definitiva i rep 168 sous que mancaven a pagar del preu total de 1.000.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Jaume Tresfort.,Vestuari, Catalunya, 14.2., P-002-00100)

A Girona, el 23 de juny de 1309, Ponç Bosch, de Campllong, i la seva esposa Raimunda reconeixen ser homes propis de Ramon Calvet, jurista de Girona, per raó de la compra del mas Bosch, feta per aquest a Bernat Estruch.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Guillem de Quer.,Vestuari, Catalunya, 14.4., P-002-00101)

El 13 de desembre 1324, Ponç Bosch, de Campllong, i el seu fill Ferrer, reconeixen a Jaume Calvet, fill de Ramon Calvet., ciutadà de Girona, ser home propis seus per raó del mas Bosch de Campllong.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Arnau de Mas, de Girona.,Vestuari, Catalunya, 14.5., P-002-00098)

A Girona, el 15 de febrer de (1324) 1325, Agnès, viuda de Ramon Calvet, jurista de Girona, firma rebut al seu fill Jaume de 500 sous de la seva dot que se li havien assegurat sobre el mas Bosch de Campllong.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Pere Massanet., Vestuari, Catalunya, 15.4., P-002-00110)

A Girona, l'1 d'abril de 1328 (1327) , Ponç Bosch i el seu fill Ferrer Bosch, que tenen a domini directe de Jaume Calvet, ciutadà de Girona, el mas Bosch de Campllong i li fan 30 sous de cens, atès que dit Calvet els promet no vendre el mas a persona laica sense el seu consentiment, li augmenten el cens a 40 sous. Carta partida.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Pere Massanet., Vestuari, Catalunya, 14.8., P-002-00107)

A Girona, el 12 de setembre de 1327, Jaume Calvet, ciutadà de Girona, ven a Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, el domini directe del mas Bosch de Campllong i una percepció de 40 sous sobre el mateix mas, pel preu de 80 lliures.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Pere Massanet., Vestuari, Catalunya, 14.10., P-002-00108)

A Girona, el 17 d'octubre de 1327, Jaume Calvet, fill de Ramon Calvet, ciutadà de Girona, firma rebut a Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, de 80 lliures bar., valor del mas Bosch de Campllong que li havia venut.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Jaume Tresfort., Vestuari, Catalunya, 5.6., P-002-00112)

A Girona, el 19 d'octubre de 1327, Ponç de Bosch i el seu fill Ferrer Bosch, de Campllong, reconeixen ser homes propis de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, per raó del mas Bosch de Campllong, i fer-li 40 sous de cens.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Pere Ferrer, de la cúria episcopal., Vestuari, Catalunya, 15.5., P-002-00115)

El dia 7 de juny del 1335, Bernat de Cornellà i els altres marmessors de Berenguer de Pau, cabiscol de la seu, lliuren a Bernat de Llach, rector del Vestuari, al que dit Berenguer havia fet hereu, els béns de la marmessoria, situats a Vilella, Vilatenim, Castelló, Campllong i la ciutat de Girona, amb reserva de 40 sous sobre el mas Bosch de Campllong per a un benefici de la seu, i del delme d’Orfes, valorat en 6.500 sous, per a Pere de Cornellà.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Vestuari, Catalunya, 1.7., P-002-00022)

A Girona, el 22 de juliol de 1370, a) Guillem de Roca, clergue de la seu i Arnau de Roca, clergue de Sant Feliu de Girona, procuradors de Pere Dalmau, paborde de l’Almoina del Pa, enfranqueixen Bernat Capell, de Campllong, per 6 lliures. b) Bernat Capell, fill de Ramon Capell de Campllong, es fa home propi de Ramon Albert, procurador del Vestuari, en casar-se al mas Bosch de Campllong.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Joan de Fontcoberta, Vestuari, Catalunya, 15.7., P-002-00116)

A Girona, el 20 de gener de 1371, Bernat Bosch, de Campllong, cabreva el seu mas Bosch a Ramon Albert, prevere de capí­tol de la seu i rector del Vestuari, a qui fa 40 sous de prestació anual.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Guillem Llobet., Vestuari, Catalunya, 15.8, P-002-00113)

A Girona el 5 de novembre de 1407, Joan de Bosch, tresorer de la seu i administrador del Vestuari, atès que Joan Capell de Campllong, propietari del mas Bosch, que és derruït, ha proposat de reduir a 20 sous les remences i un antic cens de 40 sous que feia aquest mas, procedeix, amb autorització del bisbe i el capí­tol, a fer la reducció demanada.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Francesc Negrell., Vestuari, Catalunya, 15.10, P-002-00114)

A Girona, el 7 d'octubre de 1644, Rafael Mont-ras, notari de Girona, reconeix a Antic Fradera, canonge de la seu i administrador del Vestuari, ser home propi seu per raó del mas Bosch de Campllong.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Josep Miquel Mascort, Vestuari, Catalunya, 15.11, P-002-00118)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep Maria Marquès i Pere Trijueque

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)