Mas Martí

Vist: 366

Antoni Martí, hereu i propietari del mas Martí, capbreva al monestir de Sant Daniel de Girona les possessions en domini directe ubicades a Campdorà1.

1 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona. perg. 1170.1-2. Capbreu.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)