Can Fabrella

Vist: 3581

Esmentat també com Can Nadal Ric, Can Pujades

A la parròquia de Sant Mateu de Montnegre, existia un mas anomenat Fabrella, ben documentat entre els segles XIV i XVIII. Era seu de la batllia que tenia el priorat de Santa Maria de Cervià al veïnat de Montnegre. El batlle era l'encarregat de recollir els drets del monestir sobre les terres del seu domini i, a canvi de la feina, rebia uns petits censos, formatges i berenars dels masos Oms, Nadal, Ullastres - avui Can Riera - Vila - Avui Can Cebrià - Sàbat, Costa i Paradina (avui en runes o desapareguts) i d'un habitant de la cellera de Sant mateu de Montnegre.

Pere de Fabrella, el 1314, i Ramon de Fabrella, el 1356, titulars del mas Fabrella i batlles de Montnegre, tenien certa preeminència sobre la resta d'habitants del veïnat, però no deixaven de cert homes propis - o remences - dependents del monestir de Cervià.

Les mortaldats dels segles XIV i XV, van fer desaparèixer alguns masos, com el mas Paradina que va quedar integrat a les terres del mas Fabrella, tal com ho va declarar Antoni Valls, àlies Fabrella, casat amb una pubilla Fabrella, el 1516. Al segle XVIII la situació era la mateixa. A l'any 1744, Isidro Fabrella i el seu fill hereu Pere Fabrella tenien el mas Fabrella que ocupava 300 vessanes i el mas Paradina, enrunat, de 15 vessanes, entre els Pujols, el camí­ del coll de Portell i el Camí­ de Sant Mateu de Montnegre a Monells. Aquestes afrontacions situen el mas Fabrella al lloc on ara hi ha el mas Pujades, doncs efectivament, a principis del segle XIX, l'hereu del mas Nadal i la pubilla del mas Fabrella es van casar, després de la Guerra del Francès, els dos masos van quedar en mans de la famí­lia Nadal, tal i com varen declarar el 1894 i el 1949

Informació extreta de: Revista Gavarres N.12

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)