Mas Tarrés

Vist: 3488

El 31 de maig del 1571, davant el notari de Girona Antic Onofre Steldat, Joan Casals, casat al mas Tarrés de Sant Esteve de Bas, procurador del seu fill Pere, reconeix tenir pel bisbe la batllia de la meitat del delme que el vescomte de Bas rep a aquella parròquia.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 12, núm. 28.

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)