Mas Verntallat

Vist: 3089

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany, a l'ant 1747, consta l'àpoca de 200 lliures firmada per Jaume Casamort, familiar del Sant Ofici, resident a Olot, a favor d'Esteve Verntallat, obtentor del benefici de Sant Josep fundat a l'església de Sant Esteve per Josep Verntallat, pagès de Sant Privat, que han de servir per a la lluïció d'un censal del mateix preu.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)