Mas Blanquera d'Albaguer

Vist: 3819

Surt esmentat en els capbreus de la Vall d'Amer a favor de l'abat del monestir de Santa Maria d'Amer, als anys 1392, 1442, 1503, 1567 i 1597 per 8 jornals de bous, i el 1742 per 100 jornals de bou i inclou el mas Carrera.
(Arxiu Diocesà de Girona. Abadies d'Amer i Roses unides 551, núms. 2, 7, 9 i 14)

Informació extreta de:
Joan Blanco de la Lama. Masos i masos grassos a la Vall d'Amer (Segles XIV-XVI), Annals de l'Institut d'Estudis Gironins Vol. 43, 2002
.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)