Mas Ballella

Vist: 3715

Surt esmentat en els capbreus de la Vall d'Amer a favor de l'abat del monestir de Santa Maria d'Amer, a l'any 1392 amb 6 jornals de bous, al 1442 i 1503 amb 12 jornals de bous, el 1567 amb 50 jornals de bous i el 1597 amb 12 jornals de bous.
(Arxiu Diocesà de Girona. Abadies d'Amer i Roses unides 551, núms. 2, 7, 9 i 14)

Informació extreta de:
Joan Blanco de la Lama. Masos i masos grassos a la Vall d'Amer (Segles XIV-XVI), Annals de l'Institut d'Estudis Gironins Vol. 43, 2002.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)