Mas Taverner

Vist: 2703

A l'inventari de bens immobles del patrimoni Fontdevila-Roure del 16 de gener de 1744, i consta el mas Taverner de Riudellots de la Selva, com a patrimoni de la casa Fontdevila. Bens que s'incorporen al patrimoni de la família de Caramany, pel casament entre l'hereu Antoni de Caremany i la pubilla Narcisa Fontdevila i Roure.

(Arxiu Històric de Girona. J.A. Pica, Notari de la Bisbal, 1016/1744).

A l'any 1790, consta el subarrendament fet per Josep Nadal, mestre sabater de Girona, a favor de Domènec Bonet, pagès d'Aiguaviva, del mas Taverner de Riudellots de la Selva, propietat de Salvador de Caramany.

A l'inventari post-mortem dels bens de Salvador de Caramany pres per Josep Francesc de Caramany, amb intervenció del notari de Girona Bonaventura Bou, el dia 1 de maig de 1791 (document guardat a l'Arxiu Caramany), hi consta el Mas Taverner de Riudellots de la Selva.

A l'any 1841, hi ha una reclamació feta a l'Ajuntament de Riudellots perquè retorni una peça de terra que era del mas Taverner, de la família Caramany, que havia estat destinada per Reial Ordre de l'any 1810 a cementiri municipal, ja que fins la data no s'ha fet.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )