Mas Seguer

Vist: 2521

El 3 d'agost de 1335, Pere Seguer, de Riudellots de la Selva, reconeix a Beatriu de Cabrera, abadessa del monestir de Sant Daniel de Girona, que un quadró de terra que li pervingué per permuta amb Bernat Riquer, que pertany al mas Gironès de Vilobí, ara vol que pertanyi al mas Seguer, que pertany a l'abadia del monestir de Sant Daniel​ (Arxiu de Sant Daniel, pergamí 0729)1.

1 DUGiFonsEspecials (Universitat de Girona, UDG)

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)