Mas Bohils

Vist: 3625

Esmentat també com a Mas Boïl.

A l'arxiu Caramany hi han els següents documents:

Un pergamí de l'any 1494 (C1,266), corresponent a l'heretament atorgat per Miquel Boïl i la seva esposa Joana, a favor de la seva filla Miquela, del mas Boïls de Riudellots de la Selva, en contemplació del matrimoni de dita Miquela amb Francesc Valls de Sant Julià de LLor.

Un pergamí de l'ant 1536 (C1,478), de definició de dot atorgada per Miquyela, vídua de Pere Velats, baster de Banyoles i filla de FRancesc Boïls de la parròquia de Riudellots, a favor del seu germà Joan Boïls. Miquel reconeix haver rebut 25 lliures.

L'àpoca de pagament d'una pensió de censal de 6 lliures barceloneses firmada per Damià Guillem Als. Llop, pagès de Caldes de Malavella, a favor de Joan Boïl de Riudellots, corresponent a l'any 1556.

Un reconeixement de deute de (100 ?) lliures, de l'any 1583, firmat per Pere Morell del Bosch, de la parròquia de Franciac, a Bartomeu Boïls, graver, de la parròquia de Riudellots de la Selva, pel dot de Montserrada.

El testament de Joan Boïl de la parròquia de Riudellots de la Selva, fet al segle XVI, en el qual institueix hereu universal Joan, fill seu i de la seva primera esposa, Antònia.

A l'inventari de bens immobles del patrimoni Fontdevila-Roure del 16 de gener de 1744, i consta el mas Bohils de Riudellots de la Selva, com a patrimoni de la casa Fontdevila. Bens que s'incorporen al patrimoni de la família de Caramany, pel casament entre l'hereu Antoni de Caremany i la pubilla Narcisa Fontdevila i Roure.

(Arxiu Històric de Girona. J.A. Pica, Notari de la Bisbal, 1016/1744).

A l'inventari post-mortem dels bens de Salvador de Caramany pres per Josep Francesc de Caramany, amb intervenció del notari de Girona Bonaventura Bou, el dia 1 de maig de 1791 (document guardat a l'Arxiu Caramany), hi consta el Mas Bohils de Riudellots de la Selva.

A l'arxiu Carameny hi ha el llibre de comptes del mas Boïls de Riudellots de la Selva dels anys 1840 i 1841

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )