Mas Rodó

Vist: 4039

Casa pairal de la família Rodó de Vilobí d'Onyar

El 19 d'abril de 1323, Ermessenda, filla de Peregrí de Soler, de Santa Coloma de Farners, es fa dona pròpia de Gispert Fulcarà, Sagristà, de la Seu, per haver-se casat al mas Rodor de Vilobí.

Repertori General de l'Arxiu Diocesà de Girona, Notularum 1294-1328, llibre G4, full f18v-19

En el llibre resum de les escriptures de Can Rodor de Vilobí. Escriptura, nº 12 hi consta:

Lo dia antes de les Calendes de febrer de l'any 1344, en poder de Pere Mateu, Notari públic de Vilobí.

Guillem de Comaliva, i Alamanda sa muller, del terme i Castell de Vilobí, vengueren perpètuament a Ramon Pere Rodor una feixa de terra, part vinya part bosc, situada en dita Parròquia, i en lloc anomenat Gravolosa, que afronta a sol eixent en honor nostre, a mig dia amb lo torrent de Gravolosa, a ponent en honor del mas March, a tramuntana en honor del mas Morell de Sant Dalmai, per preu de 60 sous barcelonesos que reberen comptats. Salvat lo domini directe per lo preposit de la Pia Almoina de Girona al qual farà tasca dels explets.

Informació facilitada per Marta Lleopart

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )