Mas Carrera

Vist: 585

El 29 d'abril de 1443, Francesca de Palau, abadessa del monestir de Sant Daniel de Girona, en nom de tota la comunitat, redueix a Maria, viuda de Joan Carrera i senyora útil i propietària del mas Carrera de Vilafraser, domini directe del monestir, i a les seves filles solteres, Caterina i Sibil·la, les servituds d'homes i dones pròpies del mas Carrera a deu sous de cens anual per Nadal, que poden lluir per vint lliures, a pagar d'una vegada o en dos terminis, a més de continuar prestant un parell de gallines per raó de les terres i possessions del mas. No poden separar cap terra del mas, a no ser que redimeixin la servitud amb les vint lliures. En cas contrari, tornaran a quedar lligades a la servitud d'homes i dones propis​1.

1 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 1239.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)