Mas Ferrer

Vist: 4023

L'11 de març del 1400, a Fortià, davant el notari Bernat Bofill, de Castelló, Antònia, filla de Pere Ferrer, pagès de Fortià, i esposa de Ponç Cristià, de Castelló d€™Espúries, renuncia als seus drets sobre el mas del seu pare per 165 lliures melgoreses. (Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 24, núm. 79.(ref.1473)

Informació extreta de:
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )