Mas de Madres

Vist: 324

El mas de Madres ja existia a mitjans del segle XIV i pertanyia a un cert Pere Quintana. Després passà a Bernat Palau i l'any 1384 fou adquirit per Guillem Bonet de Llançà pel preu de 25 lliures.

Al capbreu de 1631 constava a nom d'Anna Mallol, vídua de Francisco Mallol Pererm la qual "confessa tenir en domini directe del monestir de Sant Pere de Rodes el mas anomenat Puig de Madres" i expressa que estava derruït i que era inhabitable. Posteriorment es va reconstruir. El document informa que tenia una extensió de 40 vessanes, que limitaven a orien amb el mas Dalmau, propietat de la confident, a migdia amb la ribera de Massot (riera de Balleta), a ponent amb el mas Pujolar i a tramuntana amb dita declarant1.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)