Mas Oliver

Vist: 774

El 19 d'abril de 1406, Vicenta de Canet, esposa de Ramon Oliver del mas Oliver, capbreva terres pel Monestir de Sant Daniel: "Vicenta de Canet, esposa de Ramon Oliver i propietària del mas Oliver; Berenguer de Vall, propietari del mas Vall de Vallnera de Canet; Bernat Giffre de Vallnera de Canet; Margarida, esposa de Bernat Seguer, àlies Mascort, i propietària del mas Seguer de Palol d'Onyar; Blanca, esposa de Pere de Coma i propietària del mas Coma de Sant Daniel; Francesc de Santa Fe, blanquer i ciutadà de Girona; Joan de Roure, blanquer de Girona; Bernat Oliver, de Vallnera de Canet, i la seva esposa Magarida; Brunisenda, esposa de Berenguer de Vall, propietari del mas Vall de Vallnera de Canet; Bernat Seguer de Palol, àlies Mascort i Pere de Coma de Sant Daniel, capbreven les possessions en domini directe de la sagristia del Monestir de Sant Daniel de Girona, a càrrec de la sagristana Sibil·la de Puig, ubicades a Canet d'Adri, Palol d'Onyar, Sant Daniel i Girona"1.

El 29 de desembre de 1407, Antoni sa Rovira de Cartellà, fill de Pere sa Rovira i Alamanda, es fa home propi de la sagristia del Monestir de Sant Daniel de Girona, a càrrec de la sagristana Sibil·la de Puig, per raó de la seva entrada al mas Oliver de Canet pel casament amb Vicenta, senyora útil i propietària del mas Oliver de Canet i filla de Bernat Oliver i Margarida​ (Arxiu de Sant Daniel, pergamí 1114)1.

El 22 d'octubre de 1427, L'abadessa Ermessenda de Vilamarí i la comunitat de monges del monestir de Sant Daniel de Girona estableixen en emfiteusi a Pere Oliver, senyor útil i propietari del mas Oliver de Canet, una possessió de terra d'un saió pertinent al mas ça Masó, deshabitat, i que antigament havia estat del mas Sobreroca, per fer-hi una bassa i un rec que porti aigua a la bassa del molí de Prat situat al mas ça Masó. En cas que aquest mas es torni a habitar, els cinquanta sous que ha pagat pel dret d'entrada li seran retornats perquè té l'obligació de renunciar a la terra establerta​ (Arxiu de Sant Daniel, pergamí 1192)1.

1 DUGiFonsEspecials (Universitat de Girona, UDG)

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)