Mas Font

Vist: 1052

El mas Font, situat al veïnat de Panedes apareix al capbreu del monestir de Sant Feliu de Guíxols de l'any 1319, en que Pere Font, capbreva quintanes, clos, era farraginer, hort i vinya, a més de les següents terres: 1 clos (amb sureda), 1 possessió, 1 possessió (amb terra i bosc), 1 plana (amb terra i bosc), 6 feixes, 2 feixes (amb bosc), 6 camps, 1 tinença (amb bosc), 1 sureda (amb terra) i 1 terra (amb bruguer i penyals)1.

Aquest mas, juntament amb el mas Pou, fou comprat el 1532 en una subhasta pública per Benet Llambí, propietari del Mas Llambí de Panedes. En aquell moment estava derruït1.

1 Els masos i el paisatge de Panedes a partir del capbreu del monestir de Sant Feliu de Guíxols, 1319, per Elvis Mallorquí dins M. ALBÀ; E. MALLORQUÍ, coord., Homes i terres. L’ordenació del paisatge agrari de Llagostera, segles XIII-XX, Llagostera: Ajuntament, 2014, p. 68-91.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)