Mas Ribot de Panedas

Vist: 979

En el llibre de "Vendas y altres translations de domini y transportations de la vila y terme de Llagostera en poder de Galceran Pons, notari, regint la notaria de dita vila, terme i baronia, trets de son llibret de notes"1. consta el següent:  "A 13 de janer 1559, Jaume Alou del Vilar vené perpètuament a Barthomeu Pla àlies Ferrer de Panedas, tots de Llagostera, tot lo seu mas Ribot derruït, juntament ab totes ses terras, situat en dit veÿnat de Panedas ab ses afrontacions. Salva la directa senyoria per lo senyor baró de Llagostera. 13 lliures 4 sous"2.

L'any 1604 aquest mas s'incorporà a les propietats del mas Llambí, amb qui afrontava, en virtud de la compra a carta de gràcia que Roc Vilallonga, àlies Llambí, feu a Pau Ferrer, senyor útil i propietari dels masos Ferrer, Reixach i Ribot del Veïnat de Panedes3

1 Fons notarial de Caldes i Llagostera
2 L'estudi del mercat de la terra al segles XVI-XVII, per Pere Gifre.
3 Un mercat de drets de propietat sobre la terra. El cas de Llagostera, segles XVI i XVII, per Pere Gifre

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)