Mas Lledó

Vist: 4268

Esmentat com a Mansum Ledonem.

El 26 de febrer del 1158, Adelaida lliura a Sant Daniel el seu capmàs de Lledó, situat a Salt.
"... Affrontat autem ipsa terre fexia in qua predictum capud mansum sedet ab oriente in alodio Sancti Felicis et in tenedone Guilielmi Artalli, a meridie in honore quem tenet Raimundus archileuita, ab occidente in alodio Sancti Felicis ac in tenedone Guilielmi Artalli, a parte circii in strata publica que uadit Gerunde. Alia autem fexia que est supra uiam Muneram affrontat ab oriente in eadem uia Munera, a meridie in tenedone Iohannis qui fuit filius Petri Poncii condam defuncti, ab accidente in alodio Sancti Petri Gallicantus et Sancti Felicis, a cirtio in tenedone Petri Raimundi de Saltu ..."
Arxiu de Sant Daniel Llibre 22, número 77, pàgines 206-207

L'1 d'agost del 1159, Ermessendis, abadessa de Sant Daniel, firma a Berenguer de Fornells en violari a tasca el mas Lledó de Salt que aquest té pel monestir.
Arxiu de Sant Daniel Llibre 22, número 62, pàgines 183

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)