Mas Guich

Vist: 4675

El mas Guich o Guic, el trobem esmentat el 27 de març de 1365, en una venda atorgada per Pere Olivera, de la parròquia de Sant Pere de Montfullà, amb el consentiment de Bernat Guic, ciutadà de Girona, curador seu, en favor de Guerau Vives, de Montfullà, i la seva esposa Francesca, d'una peça de terra que té en alou a Montfullà i que afronta, a l'est i al sud, amb possessions dels dits Vives; a l'oest, amb el mas Guic, amb terra d'en May i amb el mas Vilallobera, de Montfullà; ia al nord, amb terres dels Vives, mitjançant camí públic, pel preu de 690 sous barcelonesos de tern. Bartomeu Tort, notari públic de Girona (pergamí de 620 mm x 426 mm)1.

Aquest mas va passar a propietat del mas Llorens l'any 1614 quan Gaspar Llorens compra en pública subhasta tot el mas Guich i les seves terres2.

1 Els pergamins de l'arxiu del Marquès de Camps, per Narcís Castells i Mª Assumpció Colomer
2 Els masos fortificats del Pla de Salt, per Xavier Alberch i Josep Burch
 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)