Mas Cardell

Vist: 3151
El Mas Cardell de Salt. Fott: Arxiu Municipal de Salt
El Mas Cardell de Salt. Fott: Arxiu Municipal de Salt

Esmentat en època medieval com a mas Mascardell

En el capbreu de 10 de maig de 1318, apareix el mas Mascardell en una afrontació de la Feixa Torta del ferial de la Seu: "ab oriente in honore Mascardelli qui nunc est Guillemi Sunyerii" (Arxiu de la Catedral de Girona, pergamí num.344. Llibre d'arxivació de la Pabordia del Mes de Desembre, pàgina 656).1

El mas Mascardell estava en mans dels Sunyer, ciutadans de Girona, en alou des del segle XIII fins el 1482, quan els seus successors el vengueren a la Pia Almoina del Pa. Aquest mas apareixia al fogatge de 1497 com "lo mas Cardell de l'Almoyna", però fins aleshores no era un foc d'església.1

L'any 1342, en la causa entre el domer de l'església de Salt i Bernat Martí, presentada davant Guillem Domenge, jutge de la Cúria Episcopal, sobre el pagament de les primícies de les possessions de l'esmentat Bernat Martí, el domer aporta com a prova, entre d'altres, la causa entre Nicolau Riba, domer i sagristà de l'església de Sant Cugat, i Berenguer Rossinyol, de la parròquia de Medinyà, i Salvador Martí com a procurador seu, presentada davant Ponç Albert, prevere del Capítol i oficial del Bisbe, per l'ofensa contra l'esmentat domer consistent en l'obtenció d'una quartera de blat procedent del mas Mascardell, mitjançant violència, del sac destinat al domer (la sentència en la qual es confirmava l'excomunió en què havia incorregut l'infractor segons les Constitucions Tarraconenses, 4 d'octubre de 1324).2

El 2 de juny de 1888, la Diputació de Girona adquireix el mas Cardell al Pla de Salt, propietat de Bonaventura Masachs i Puig i Joan Masachs i Masjoan, per la quantitat de 24.000 pessetes per tal de destinar-lo al nou manicomi provincial. Es tractava d’una finca de 3 hectàrees, 60 àrees i 96 centiàrees, una casa dividida en dos habitatges amb era, pou, pati, paller i dues quadres.3

1 Societat i Economia a Salt a la baixa edat mitjana, de Lídia Donat Pérez.
2 Evolució cultural en el marc geogràfic saltenc, de Maria Rosa Puig i Dalmau.
3 Arxiu Municipal de Salt

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)