Mas Banyes

Vist: 4367

Arxiu de la Pia Almoina, Vestuari, Catalunya, 1.13., Notari Guillem Rei, de Girona. Ref P-002-00028
El 16 de maig de 1341, rebuts firmats als marmessors de Bernat de Llach, prevere de capí­tol de la seu, per Pere Banyes, de Sant Martí­ Vell, de 200 sous; per Ermessendis Serra, del mateix lloc, de 30 sous; i per Bernat de Pou, clergue, d’uns vestits.

Llibre G-26 f42 Arxiu Diocesà de Girona
Francesc Banyes, clergue de Sant Martí­ Vell, firma rebut a Berenguer Saló, domer del mateix lloc, de 200 sous pel servei de la doma durant un any, 16 maig 1351.

Llibre G-26 f42v Arxiu Diocesà de Girona
Berenguer Saló, dit, ven a Francesc Banyes, dit, les rendes de la doma de Sant Martí­ Vell per 8’5 lliures, 16 maig 1351.

Arxiu de la Pia Almoina, Corçà Vària pobles, 82. Notari Bernat de Pins, de Girona, Ref P-002-06238
El 13 d'abril de 1366, Ermessendis, esposa de Guillem Banyes, de Sant Martí­ Vell, i Margarida, viuda de Feliu Sotabruguer, de Santa Pellaia, firmen a l’Almoina la venda que el seu germà, Francesc de Daró, ha fet a la mateixa de 33 sous censals sobre el seu mas de Daró.

Llibre D-174 f9v Arxiu Diocesà de Girona
Francesc Banyes, de Sant Marti Vell, firma rebut al procurador de 30 sous, preu de mitja somada de vi comprada per a la mare del bisbe, 24 setembre 1397; altres rebuts per vi f 10v, 14.

Pergamins de la Cúria, Girona, Notari Pere Agustí­, Ref. P001-0933
El 6 d'abril de 1555, Joan Banyes propietari del mas Banyes de sant Martí­ Vell, fa donació als obrers de la parròquia de dos casalots situats prop de l'església.

Llibre D-239 f191 Arxiu Diocesà de Girona
Miquel Banyes, prevere, renuncia el diaconil de Sant Martí­ Vell, 10 desembre 1579

Llibre D-248 f123 Arxiu Diocesà de Girona
Salvi Blavia, segrestador de la doma de Gualta, vacant per òbit d’Onofre Gorgoll, l’arrenda a Miquel Banyes, prevere de Sant Martí­ Vell, per 30 lliures, 22 juliol 1593

Llibre D-248 f165v Arxiu Diocesà de Girona
Guillem Banyes, pagès de Sant Martí­ Vell, fa patrimoni al seu fill Joan Banyes, 17 novembre 1593

Llibre D-253 f144v Arxiu Diocesà de Girona
Miquel Banyes, prevere de Sant Martí­ Vell insta la col·lació del benefici de Santa Maria d’Ultramort, vacant per òbit de Miquel Garriga, a presentació de Bernat Valls, pagès de Rupià, 29 abril 1600

Llibre D-268 f32 Arxiu Diocesà de Girona
Guillem Banyes, pagès de Sant Martí­ Vell, presenta per al benefici de Sant Bres de Sant Martí­ Sacosta, traslladat al Mercadal i vacant per òbit de Pere Tarroja, Rafael Martí­, rector de Sant Joan de Mollet, 1615

Llibre D-279 f180v Arxiu Diocesà de Girona
Joan Banyes, pagès de Sant Martí­ Vell consenteix a la renuncia del benefici de Sant Bres de Sant Martí­ Sacosta per part de Rafael Martí­, 1621.

Llibre D-277 f149v Arxiu Diocesà de Girona
Pere Banyes, pagès de Sant Martí­ Vell, consenteix a la renuncia del benefici de Sant Bres de Sant Martí­ Sacosta, traslladat al Mercadal, per part de Joan Martí­, clergue, 1622.

Llibre D-278 f103 Arxiu Diocesà de Girona
Jaume Banyes, clergue de Sant Martí­ Vell, funda un personat a convertir en benefici del Roser i Sant Jaume de Sant Martí­ Vell, dotat amb 60 lliures, 1623.

Llibre D-278 f198v Arxiu Diocesà de Girona
Pere Figaró permuta el diaconil de Foixà amb Jaume Banyes, clergue de Sant Martí­ Vell obtentor d’un personat fundat per ell mateix, 1623.

Llibre D-323 f180 Arxiu Diocesà de Girona
Francesc Verdier, sagristà segon de la seu, fa procura a Sixt Banyes, pagès de Sant Martí­ Vell, 1668.

Llibre D-325 f.141 Arxiu Diocesà de Girona
Antoni Banyes i Brotó, clergue de Sant Joan de Mollet, insta la col·lació del benefici de Santa Maria Antiga de Sant Martí­ Vell, vacant per òbit de Francesc Cabanyes, al qual ha estat presentat per Magdalena Valldemia, 1670.

Libre D-349 F.98v Arxiu Diocesà de Girona
Salvador Banyes, clergue de Sant Martí­ Vell, insta la col·lació del benefici de Sant Bres de Sant Martí­ Sacosta, vacant per òbit de Ponç Juià, al qual ha estat presentat per Antoni Banyes, pagès de Sant Martí­ Vell, 1694.

Llibre D-375 f118v Arxiu Diocesà de Girona
Salvador Banyes, prevere de Sant Martí­ Vell, funda un personat dotat amb 25 lliures, 1721.

Llibre D-376 f100 Arxiu Diocesà de Girona
Salvador Banyes, prevere de Sant Martí­ Vell resident a Calabuig, augmenta amb 975 lliures un personat que té fundat, 1722.

Llibre D-413 f105 Arxiu Diocesà de Girona
Germà Llach de la Portallera, clergue de Sant Martí­ Vell, insta la col·lació del benefici dels sants Martí­ i Bres de Sant Martí­ Sacosta de Girona, vacant per òbit de Salvador Banyes, prevere, al qual ha estat presentat per Pere Vilar i Banyes, pagès de Sant Martí­ Vell. (1759)

Llibre D-433 f172v Arxiu Diocesà de Girona
Paulí­ Alenyà, clergue de Corçà, insta la col·lació del benefici dels sants Miquel i Bres del Mercadal de Girona, vacant per òbit de Germà Llach, clergue, a presentació de Pere Banyes, pagès de Sant Martí­ Vell. (1779)

Llibre A-132 f871 Arxiu Diocesà de Girona
Mercadal, el, de Girona. Miquel i Bres, fundat per Bernat Estanyol, traslladat de Sant Martí­ Sacosta. Miquel Feixas i Banyes, de Sant Martí­ Vell, presentat per Rita Banyes. 1819

Llibre D-474 f264 Arxiu Diocesà de Girona
Rita Banyes, de Sant Martí­ Vell, presenta el seu fill Miquel Feixas i Banyes, clergue, per al benefici de Sant Bres de Sant Martí­ Sacosta, traslladat a la catedral, vacant per òbit de Paulí­ Alenyà, clergue. (1819)

Llibre D-487 f32 Arxiu Diocesà de Girona
Rita Banyes, de Sant Martí­ Vell, presenta Francesc Bisbe i Teixidor, estudiant, per al benefici de Sant Bres de Sant Martí­ Sacosta, traslladat al Mercadal, vacant per òbit de Miquel Feixes i Banyes. (1833)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)