Mas Aymerich

Vist: 2371

El mas es troba al costat dret de la carretera Nacional II, en direcció a Girona, just davant el punt quilomètric 702.

La casa data del segle XVI, i l’edifici està ben conservat, si be actualment està deshabitat i no s'hi exerceix cap activitat agrí­cola.

La primera referència que tenim d’aquest cognom relacionat amb el poble la trobem a l’any 1337, en un procés a causa del qual els marmessors del difunt Pere Eimeric, de Franciac, demanen alló que encara resta a rebre del dot de la seva muller, Ermessenda, als fiadors de l’acte de dotació, Lleó de Belvesin, Guillem Oliver i Bernat Fuyrach d’Estany, actuant com a Jutge Guillem de Bruguera, rector de Cadaqués .
(Arxiu Diocesà de Girona, Processos (1282-1500), procés número 189)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

Mas Aymerich (Franciac)

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)