Mas Artau

Vist: 3848

El cognom Artau, el trobem vinculat a la vila de Caldes de Malavella amb molta documentació. El primer esment el trobem el 27 d'octubre de 1265 quan Ponç de Silvella de Caldes, reconeix a la seva esposa Cecília, filla de Guillem Artau, també de Caldes, que encara que en els capítols matrimonials es fa constar que la donació per causa de núpcies pujava a 600 sous, dels quals 300 eren al comptat i 300 sobre el camp de Santa Maria que té obligat per legítima, en realitat no tenia sinó 400 sous per donar-li, i que aquesta és la quantitat que pot tenir sobre els bens d'ella . Posteriorment el 19 de febrer de 1316, trobem un altre document en el que Fra. Ferrer, abat d'Amer, enfranqueix Ponç Artau, de Caldes, per 7 sous 6 d., i altres tants per als arrendadors de les rendes del seu monestir a Caldes . Aquest document possiblement estaria relacionat també amb el mas Folgueroles.

Ja no trobem cap més documentació fins al segle XVI, concretament al 4 d'octubre de 1537, quan Guerau Barnés, pagès de Cassà de la Selva i veí de Caldes de Malavella, firma rebut a Jaume Artau, pagès de Caldes cunyat seu, de 5 lliures, part del dot de 20 de la seva esposa Antònia . Trenta anys més tard, trobem un document de data 4 de juliol de 1568, en el que Domènec Dargés, mulater francès veí de Blanes, firma rebut a Segimon Morató àlies Artau, pagès de Caldes de Malavella, de 25 lliures, dot de Bartomeua, esposa seva . Posteriorment trobem la mateixa persona signant el 14 d'octubre de 1585, una compravenda en que Guerau Cavaller, propietari dels masos Cavaller i Martí de Caldes de Malavella, ven a Segimon Morata, àlies Artau, del mateix lloc, una terra i bosc de 20 vessanes situada a Caldes, pel preu de 38 lliures . Segurament és el mateix Segimon que, al 10 d'abril de 1589 fa patrimoni a Montserrat Carreras, clergue de Cruïlles .

Ja al segle XVII, concretament el 16 de setembre del 1616, Fra Francesc Copons, abat d'Amer, redueix a Segimon Morató, pagès de Caldes de Malavella i home propi seu, una tasca i cens a la quarta part del delme . També l'11 de gener de 1628, Segimon Artau del veïnat de Mont de Caldes de Malavella, fa donació de 200 lliures per causa de núpcies, a la seva germana Anna i que ella constitueix en dot per a Bernat Reixach, pagès del veïnat de Caselles de Tordera.

Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina P-2-2485
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina P-2-2502
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Cúria i diversos P-1-769
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Cúria i diversos P-1-1044
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Cúria i Diversos P-1-1194
Arxiu Diocesà de Girona, Manuals de Beneficis 1576-1600. D-246, f47v.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la cúria i diversos, P-1-1546
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Cúria i diversos, P-1-1531 Artau2

Mas Artau a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

 caldes-artau

Mas Artau a l'any 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)