Mas Vilanova

Vist: 7687

Esmentat també com Mas Vilabona.

A l'arxiu Carameny hi han set albarans de censos del mas Vilabona de Vilobí, que fa Josep de Ros i de Villerac al cambrer del monestir de Sant Salvador de Breda, entre els anys 1677 i 1685.

A l'any 1698, es pacten capítols matrimonials entre Maria de Caramany i Caramany amb Josep de Ros i de Villerac. Aquest darrer que heretava els béns de Francesc de Bas que havien confluït en els Ros i Villerac, aportava el mas Gras i el mas Vilanova de Vilobí d'Onyar.

A l'inventari post-mortem dels bens de Salvador de Caramany pres per Josep Francesc de Caramany, amb intervenció del notari de Girona Bonaventura Bou, el dia 1 de maig de 1791 (document guardat a l'Arxiu Caramany), hi consta el Mas Vilabona de Vilobí d'Onyar.

A l'any 1820, consta l'arrendament fet per Josep Francesc de Caramany a favor d'Anna Verntallada i Joan Verntallada, mare i fill, habitants de Sant Dalmai, del mas Vilabona del terme de Vilobí.

A l'arxiu Carameny hi ha el llibre de comptes del masover del mas Vilabona de Vilobí dels anys 1840 i 1841

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )