Mas Pec de Brugueres

Vist: 3999

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 1009
1384, febrer, 18. Palafolls
Venda d'una feixa de terra al Padrosell de Palafolls feta per Joan Seguí­, senyor i propietari del mas Pec de Brugueres, del castell de Palafolls, a Antoni Rubei de Prat pel preu de 22 sous barcelonesos de tern que reconeix haver rebut. Salvat el domini directe de Bernat de Cabrera.
Escrivà: Francesc de Puig de Tornera, notari del vescomtat de Cabrera.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler,  editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)