Mas Padrés

Vist: 4104

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 80.
1392, desembre, 7. Sant Gení­s de Palafolls
Reconeixement de servitud fet per Sibil·la, muller de Pere Padrés, de Sant Gení­s de Palafolls, pel qual es fa dona pròpia i soliua del venerable Joan Guerau Albertí­, senyor de Sant Julià, per raó del mas Padrés, pel qual reconeix estar obligada a les entrades i eixides, intèsties i eixorquies i els altres drets que puguin correspondre al dit senyor. Promet, així­ mateix, que farà residència en el mas i que no entrarà en castells i viles privilegiats. Per tot això presta sagrament i homenatge de fidelitat.
Escrivà: Jaume de Puig, notari del castell de Palafolls.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 81.
1393, març, 12. Sant Gení­s de Palafolls
Reconeixement de la condició de dona pròpia i sòlida fet per Sança, muller de Guillem Padrés, de Sant Gení­s de Palafolls, al venerable Joan Guerau Albertí­, senyor de Sant Julià, per raó del mas Padrés pel qual s'obliga a les entrades i eixides, intèsties i eixorquies i els altres drets que li puguin correspondre al dit senyor. Promet, així­ mateix, que farà residència en el mas i que no l’abando­narà per entrar en castells ,viles ni altres llocs privilegiats. Per tot això presta el corresponent sagrament i homenatge de fidelitat.
Escrivà: Jaume de Puig, notari del castell de Palafolls.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler,  editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)