Mas Rovira

Vist: 4061

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 424.
7 de les calendes de març de 1279 (23 de febrer de 1280)
Confirmació i lloació de la venda del mas Torrents, el mas Rovira i altres masos, rèdits i honors de la parròquia de Sant Julià de Vallfogona, pel preu de 1000 sous moneda barcelonesa de tern feta per Marquesa de Besora (filla de Ramon de Milany) i Jaume de Besora a Guillem de Balbs, cavaller. Venda en la qual obligaren i assignaren el delme de Vidrà i el delme de Llaés i actuaren com a fermances Sibil·la, comtessa d'Empúries i vescomtessa de Bas, Guillem de Brull i Arnau d'Orsinyà (Ossinyà o Aussinyà).
Escrivà: Bernat Olivet, notari de Camprodon.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 181. Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 424.
1362, desembre, 7
Establiment fet per Guillem de Balbs, donzell, a Perpinyà ça Menera, de Vallfogona, batlle de sac de tots els drets que dit Balbs rep en dita vall, d'una feixa de terra situada al lloc de ça Menera de la parròquia de Vallfogona, diòcesi de Vic. L'esmentada feixa de terra havia estat antigament del mas Rovira de la mateixa parròquia. Paga tres sous de tern d'entrada.
Escrivà: Guillem de Carreres, notari públic del castell de Finestres.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler,  editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)