Mas Torrents

Vist: 4036

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 424.
7 de les calendes de març de 1279 (23 de febrer de 1280)
Confirmació i lloació de la venda del mas Torrents, el mas Rovira i altres masos, rèdits i honors de la parròquia de Sant Julià de Vallfogona, pel preu de 1000 sous moneda barcelonesa de tern feta per Marquesa de Besora (filla de Ramon de Milany) i Jaume de Besora a Guillem de Balbs, cavaller. Venda en la qual obligaren i assignaren el delme de Vidrà i el delme de Llaés i actuaren com a fermances Sibil·la, comtessa d'Empúries i vescomtessa de Bas, Guillem de Brull i Arnau d'Orsinyà (Ossinyà o Aussinyà).
Escrivà: Bernat Olivet, notari de Camprodon.

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. núm 503.
1390, maig, 16
Establiment fet per Guillem de Balbs, donzell de la parròquia de Santa Pau, a Guillem de Bellapart, de la vila de Vallfogona, d'una peça de terra amb vinya, en l’esmentada parròquia prop del mas Torrent, i que abans havia estat de Francesca Campas. Fa un cens anual de 5 sous pe Tots Sants. Escrivà: Francesc Oms, notari públic de Santa Pau.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler,  editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)