Documents

Capbrevació d'Andreu Soler de la masoveria de Loganyes a Estanyol - Pergamins Aj. Girona - (24 juliol 1354)

Vist: 1271
Capbrevació d'Andreu Soler per una masoveria a Estanyol. AMG. Llicència (24/7/1354)
Capbrevació d'Andreu Soler per una masoveria a Estanyol. AMG. Llicència (24/7/1354)

24 de juliol de 1354

Capbrevació atorgada per Andreu de Soler, de la parròquia de Sant Andreu d’Estanyol, a favor de Berenguer de Paba, orfe de Berenguer de Paba, cavaller, en la qual reconeix que té sota domini directe de l’esmentat Berenguer una masoveria anomenada de Longayes amb el terreny. A orient i migdia, afronta amb l’honor del mas de Rovira, a occident amb l’honor del mas Pons d’Estanyol, i a cerç, amb el torrent anomenat de Font. També capbreva un tros d’hort situat a la mateixa parròquia, d’una jornada de bous d’extensió. A orient, afronta amb l’honor del presbiterat instituït per Pere, clergue d’Estanyol, a migdia, amb el cementiri, a occident, amb l’honor que el domer té sota domini de l’esmentat Berenguer, i a cerç, amb el camí. Per aquestes dues propietats ha de prestar un cens de 3 sous barcelonesos per Sant Vicenç, d’acord amb la reducció atorgada el mateix dia.

Datació original:
Actum est hoc Gerunde vicesima quarta die iulii anno a nativitate Domini millesimo trescentesimo quinquagesimo [qua]rto.

Notari:
Ramon de Peradalta, notari públic per autoritat reial, substitut de Bernat de Taialà, notari públic de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat:1 Manuscrit, Pergamí, 257 × 466 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)