Documents

Testament de Caterina, vídua de Pere Peradalta, nomena l'hereu del mas Peradalta de Llorà - Pergamins Aj. Girona - (17 gener 1493)

Vist: 1430
Testament del mas Peradalta de Llorà. AMG. Llicència (17/1/1493)
Testament del mas Peradalta de Llorà. AMG. Llicència (17/1/1493)

17 de gener de 1493

Testament de Caterina, vídua de Pere de Peradalta, de Llorà, en el qual nomena com a marmessors el sagristà de l’església de Llorà, el seu fill Rafael de Peradalta i el seu gendre Joan Codonyer, d’Anglès, el seu gendre. Escull ser enterrada al cementiri de Llorà, al túmul del mas de Peradalta. Deixa diners a l’església de Llorà per dret de sepultura i perquè s’hi celebrin misses i per a una almoina als pobres de vuit mitgeres de forment a repartir davant les portes de l’esmentada església. També fa llegats pecuniaris a la candela de l’altar de Santa Maria d’aquesta església, al Ciri Pasqual, per a ornaments i al rotlle. Deixa diners als seus fills i filles, a Antònia, la seva mare, als seus néts i nétes i als marmessors. Nomena hereu universal l’hereu del mas de Peradalta de Llorà.

Datació original:
Actum est hoc in domibus sacristie de Lorano loco rurali die decima septima ianuarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.

Notari:
Jaume de Bellsolà, notari públic per autoritat reial, substitut de l’hereu del difunt Jaume de Campllong, notari públic de Girona.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat:1 Manuscrit, Pergamí, 362 × 289 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)