Mas Gual

Vist: 4296

Citat com a Mansum Gual

El 12 de novembre del 1236, Adelaida d'Aiguaviva fa donació a Sant Daniel dels masos Gual i Gironès de Vilaür
(Arxiu de Sant Daniel, Llibre 11, folis 261v-262, còpia del segle XVIII, d'un trasllat de 1308)

El 18 de novembre de 1322, Beatriu, abadessa de Sant Daniel, firma a Maria, filla de Ramon Goal, de Vilaür, el mas Goal, que havia estat del seu pare, per 100 sous bar., i declara ser comprès en ell el camp de Peregrina, sobre el que Bernat de Llach, prevere de capí­tol de la seu, rep un cens. Carta partida.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, Francesc Simó, de Girona.,Vestuari, Catalunya, 10.8.,P002-00077)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona, de Josep M. Marquès i Pere Trijueque

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )