Mas Maensa

Vist: 4249

Anomenat també Mas Mayensa i Mas Maiensa.

A l'arxiu de la famí­lia Caramany hi han els següents documents relacionats amb el mas Mayensa de Llagostera:

Pergamí­ de l'any 1362 (C5, 632), corresponent al testament de Pere de Mayensa en el qual institueix hereu el seu fill Francesc.

Pergamí­ de l'any 1378 (C5, 3363), corresponent a l'avinença establerta entre Ramon i Guillem Balell i Francesc Mayensa sobre el conreu d'unes terres a Llagostera.

Pergamí­ de l'any 1384 (C5, 3365), corresponent a la venda atorgada per Pere Torró de Carbonera i el seu fill Guillem, del terme del castell de Llagostera, a favor de Francesc Mayensa, del mateix lloc, d'una feixa de terra situada al lloc anomenat Casalls, que fou de pertinences del Mas Llobet de Vilavella, pel preu de 20 lliures, i salvant el domini directe del senyor de la baronia de Llagostera.

Pergamí­ de l'any 1453 (C5, 430), corresponent al debitori firmat per Pere Joan, Pere Joan Als. Roig i la seva esposa, de la parròquia de Santa Maria de Vidreres, a favor de Pere Mayensa, de la parròquia de Sant Feliu de Llagostera, pel dot de Maria, filla de Pere i muller de Pere Mayensa.

Pergamí­ de l'any 1486 (C5, 3368), corresponent a la venda a carta de gràcia feta per Joan Ses Peres, del terme de Llagostera, a favor de Pere Mayensa, del mateix lloc, d'un quadró de terra situat a la parròquia de Llagostera, pel preu de tres florins i tres sous, salvant el dret del paborde de Tordera.

Pergamí­ de l'any 1486 (C5, 3369), corresponent a la venda atorgada per Antonio Maimó, de Llagostera, a favor d'Antoni Mayensa, del terme de Llagostera, d'una feixa de terra situada a la mateixa parròquia pel preu de set florins, d'on salva el dret del paborde de Tordera.

Pergamí­ de l'any 1497 (C5, 3370), corresponent a la venda atorgada per Antoni Maimó a favor d'Antoni (Terrades ??) d'una peça de terra a (...) pel preu de (...), salvant el domini directe del benefici de Sant Pere i Sant Pau de la Seu de Girona.

Pergamí­ de l'any 1521 (C5, 3433), corresponent a la venda a carta de gràcia atorgada per Jaume Mayensa, pagès de Llagostera, senyor útil i propietari del Mas Mayensa, a favor de na Miquela Galforana, d'una peça de terra anomenada prat Maimó, de tinença quatre vessanes, pel preu de dues lliures i quatre sous, salvant el dret del benefici de Sant Pau.

Pergamí­ de l'any 1524 (C5, 470), corresponent a l'àpoca atorgada per Margarida, esposa de Gerarld Pla, pagès de Solius, i abans ví­dua de Pere Mayensa, pagès de Llagostera, a favor de Francina Mayensa, de Llagostera, la seva antiga sogra, per les 25 lliures de dot que ella va aportar al seu primer marit.

Pergamí­ de l'any 1542 (C5, 3435), corresponent a la donació feta per Jaume Mayensa, pagès de Llagostera i propietari del mas Mayensa, de les terres del mas Pellisser a l'obtentor del benefici de Sant Joan de la parròquia de Llagostera.

Pergamí­ de l'any 1552 (C5, 486), corresponent a l'àpoca atorgada per Gerarld Franquesa, pagès i hereu del mas Franquesa del terme de Caldes de Malavella, a favor del seu cunyat Jaume Mayensa, pagès de Llagostera, per les 60 lliures del dot d'Eulàlia, esposa de Gerald i germana de Jaume.

Pergamí­ de l'any 1560 (C5, 3371), corresponent a la venda atorgada per Jaume Mayensa e Llagostera a favor de Jaume (...) d'una possessió a (....) pel preu de 8 lliures, salvant el domini directe de (...). Escivà: Galceran [Pons], notari de Llagostera.

Pergamí­ de l'any 1565 (C5, 417), amb els capí­tols matrimonials acordats entre Caterina, germana d'Eulàlia Mayensa, muller d'Antic Ciurana Als. Mayensa, senyor útil i propietari del mas Mayensa de Vilabella del terme de Llagostera, i Baldiri Calvet.

Pergamí­ de l'any 1568 (C5, 503), corresponent a l'àpoca atorgada per Montserrat Fonolleres, senyor útil i propietari del mas Fonolleres del terme del Castell de Llagostera, a favor del seu cunyat Pere (...) de Lloret, de 58 lliures del dot restituït d'Eulàlia, muller de l'esmentat Pere i germana de Montserrat.

Pergamí­ de l'any 1614 (C5,766), corresponent al testament atorgat per Eulàlia Mayensa, de Llagostera, en el qual pren per marmessors el domer de l'església del Pi i el seus fills Feliu i mossèn Tomàs Mayensa. Institueix hereu el seu fill Feliu Mayensa.

Pergamí­ de l'any 1615, de la lluïció d'un censal creat el 20 d'abril de 1601, de 100 lliures de preu i 100 sous de pensió atorgada per Montserrat Malló, prevere de Girona, a favor de Feliu Mayensa, de la parròquia de Llagostera

Pergamí­ de l'any 1625 (C5, 3437), corresponent a la venda atorgada per Jaume Xifra, pagès, senyor útil i propietari del Mas Xifra, de Llagostera, a favor de Pere Vidal Als. Mayensa, pagès de dit lloc, i la seva esposa Marianna Mayensa, d'una peça de terra d'unes vuit o nou vessanes situada al terme de Llagostera, pel preu de 55 lliures.

També al mateix arxiu hi ha el "Llibre d'actes faents per lo mas Maensa de Llagostera", fet a l'any 1661, que conté la còpia de les actes notarials, feta per Jaume Axandri, notari de les baronies de Llagostera i Caldes de Malavella,

A l'inventari de bens immobles del patrimoni Fontdevila-Roure del 16 de gener de 1744, i consta el mas Maensa de Llagostera, com a patrimoni de la casa Roure. Bens que s'incorporen al patrimoni de la famí­lia de Caramany, pel casament entre l'hereu Antoni de Caremany i la pubilla Narcisa Fontdevila i Roure.
(Arxiu Històric de Girona. J.A. Pica, Notari de la Bisbal, 1016/1744).

A l'any 1786, consta el subarrendament fet per Joan Pujolet i Josep Nadal, mestres sabaters de Girona, a favor de Miquel Vingut, pagès de Llagostera, del mas Mayensa de dita parròquia, propietat de Salvador de Caramany.

A l'inventari post-mortem dels bens de Salvador de Caramany pres per Josep Francesc de Caramany, amb intervenció del notari de Girona Bonaventura Bou, el dia 1 de maig de 1791 (document guardat a l'Arxiu Caramany), hi consta el Mas Maensa de Llagostera.

A l'any 1815, consta l'arrendament fet per Josep Francesc de Caramany a favor de Dalmau Gascons del mas Mayensa del terme de Llagostera.

A l'any 1834, consta l'arrendament fet pel procurador de Josep Maria de Caramany i Camps a favor de Dalmau Gascons, del mas Mayensa del terme de Llagostera.

A l'any 1869, consta l'arrendament fet per Marianna de Foxà, ví­dua de Josep Maria de Caramany, a favor de Joan Gascons, del mas Mayensa del terme de Llagostera.

A l'any 1869, consta l'arrendament fet per Marianna de Foxà, ví­dua de Josep Maria de Caramany, a favor de Joan Marcons, del "maset" del mas Mayensa del terme de Llagostera.

A l'any 1873, consta l'arrendament fet per Marianna de Foxà, ví­dua de Josep Maria de Caramany, a favor de Joan Gascons, del mas Mayensa del terme de Llagostera.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)