Mas Feixes

Vist: 4182

El 10 de maig de 1318, el mas Feixes apareix com afrontació en el pergamí número 344 de l'Arxiu Capitular de Girona, en el que els Estrader confessen tenir el seu capmas situat en l'angle entre el rec de la Maçana, el camí ral i el rec Comtal: "... afrontant ab oriente in rego vocato samaçana, qui diuiditur predictum capud mansum et alia predicta cum honore mansi ses Fexis et a meridie in camino publico regali. Et ab occidente in honore Valentini de Saltu, et in molendinis de Tudela. Et a circio in rego vocato Comdal et etiam in dictis molendinis ..."1

El 23 de febrer de 1343, Raimon de Gornall estableix a Ferrer Esteve de Salt dues feixes contigues en feu per la Pabordia del mes de desembre de la ciutat de Girona, que afronten amb l'honor que ha establert a Guillem Pere ses Fexes "mediant lo torrent de Vall-llòbrega".
(Arxiu de la Catedral de Girona, Pabordia del mes de Desembre, pergamí núm. 352 - Llibre d'Arxivació de la P.M.D., pàg. 677) i Plets, carpeta 9-b-52, núm.3)1.

1 Societat i economia a Salt a la baixa edat mitjana, per Lídia Donat i Pérez.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)