Mas Estrader

Vist: 4574

Esmentat com a Mansum Estradarius. Estava situat a l'alçada d'on hi havia hagut el camp de fútbol del Coma Cros i ara hi ha l'Escola del Veïnat.

El 30 de gener del 1206, Estrader de Salt i la seva esposa Ermessendis empenyoren a Ricard el mas de Salt, que tenen per Sant Daniel, per 100 sous.
Arxiu de Sant Daniel Llibre 22, número 56, pàgines 177-1781.

El 10 de maig de 1318, segons consta en el pergamí número 344 de l'Arxiu Capitular de Girona, els Estrader confessen tenir el seu capmas situat en l'angle entre el rec de la Maçana, el camí ral i el rec Comtal: "... afrontant ab oriente in rego vocato samaçana, qui diuiditur predictum capud mansum et alia predicta cum honore mansi ses Fexis et a meridie in camino publico regali. Et ab occidente in honore Valentini de Saltu, et in molendinis de Tudela. Et a circio in rego vocato Comdal et etiam in dictis molendinis ..."2.

L'any1535, en la relació de tots els que tenen obligació de contribuir per les tasques de conservació i millora del riu Ter, hi consta Joan Estrader perquè "Dit Estrader te una pocesió de terra en la parròquia de Salt prop de casa sua e lo molí en lo mig del Rech Monar y el Riu de Ter, conté Deu Vesanes, les dos hermes o boscoses, el les vuit se conrohen, en que ha plantats molts arbres, ab grederes y altres parts que te en franch alou"3.

1 Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300), de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
2 Societat i economia a Salt a la baixa edat mitjana, per Lídia Donat i Pérez.
3 Les terres del comú de Salt, per Elena Masó.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)