Bibliografia

El llibre verd del bisbe de Girona (1362-1371)

Vist: 5664

El llibre verd del bisbe de Girona (1362-1371)El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371)
El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV
De Elvis Mallorquí Garcia.

Editat per la Diputació de Girona

Girona, 2011

ISBN: 978-84-96747-85-2

Segons es llegeix a la contratapa del llibre: "L'any 1362, pocs mesos abans de la seva mort, el bisbe de Girona Berenguer de Cruïlles va encarregar a Guillem Bernat de Perles, prevere de la seu, la confecció d'un inventari dels feus episcopals i dels delmes de tota la diòcesi. L'objectiu principal de l'empresa era conèixer de primer mà qui eren els titulars laics dels delmes i el valor aproximat d'aquestes rendes per tal d'exigir-los el pagament d'una taxa sempre que aquestes porcions dels delmes eren traspassades o venudes. D'aquesta manera, el Llibre verd dels feus, que no es va acabar de redactar fins el 1371, esdevé un magnífic retrat del significat del delme a les més de quatre-centes parròquies gironines a la segona meitat del segle XIV. A la vegada, l'edició integral del llibre, juntament amb el índexs toponímic i antroponímic, són una eina essencial per aproximar-se a la geografia i a la societat del bisbat de Girona a la baixa edat mitjana."

SUMARI

Pròleg
Per Pere Gifre Ribas

Prefaci

PRIMERA PART

1. Introducció. El delme en la historiografia catalana

Els delmes que van ser abolits
El delme del segle XIX: una definició
La importància historiogràfica del delme
El delme com a renda feudal
La història del delme a la Catalunya medieval
Els obscurs orígens del delme
La introducció del delme a Catalunya
L'apropiació feudal del delme
Els delmes desapareixen?
El Llibre verd del 1362 segons la historiografia

2. El manuscrit del Llibre verd

Descripció codicològica
Enquadernació
El cos del volum
Descripció interna
Índexs previs i finals
Els fulls solts
El manuscrit del Llibre verd dels feus

3. El contingut del Llibre verd

L'estructura territorial del bisbat de Girona
Bisbat i ardiaconats
Les parròquies del bisbat de Girona
Les unitats delmeres del bisbat de Girona
Les declaracions sobre els delmes parroquials
Els informants
Tipologia de les declaracions
Els feus del bisbe de Girona

4. El delme al bisbat de Girona

La validesa de les informacions del Llibre verd
Els productes sotmesos al delme
Els productes de l'agricultura
Els productes de la ramaderia
Els productes del mar
Els productes de les activitats artesanals
La partició del delme
La recaptació del delme
La divisió dels delmes
Els batlles
El valor econòmic dels delmes majors
La definició dels delmes majors
El valor dels delmes
Abans i després de les mortaldats
Els perceptors dels delmes majors
Els grans senyors laics
Cavallers i ciutadans
Institucions eclesiàstiques de fora de la parròquia
Els clergues de les parròquies
Els delmes menors
Els delmes novals
Les primícies
El bisbe de Girona, senyor dels delmadors
El control episcopal sobre els delmes laics
Els censos sobre els delmes eclesiàstics
L'estructura feudal a partir del delmes

5. Conclusions

El delme al bisbat de Girona entre els segles IX i XIV
El delme al bisbat de Girona a partir del segle XIV

6. Bibliografia

SEGONA PART

7. Transcripció i edició del Llibre verd del feus

Ardiaconat de Girona
Ardiaconat d'Empúries
Ardiaconat de la Selva
Ardiaconat de Besalú
Textos posteriors

8. Índexs finals

Índex antroponímic
Índex toponímic
Índex de figures, mapes i taules

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)