Bibliografia

El delme com a font per a la història rural

Vist: 1698

El delme com a font per a la història rural.
De: Elena Catalan, Pere Gifre, Gabriel Jover, Enrique Llopis, Elvis Mallorquí, José Antonio Sebastián i Lluís Torró.
Edició i estudi introductori a càrrec de Elena Catalán, Gabriel Jover i Enrique Llopis.

Biblioteca d'Història Rural - Col-lecció Fonts, 9
Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines
Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona
Documenta Universitària
Girona, 2020
ISBN: 978-84-9984-540-1

Les fonts decimals plantegen molts problemes, però de vegades, com es defensa en aquest llibre, constitueixen la millor base documental disponible per acostar-se al moviment del producte agrari en nombroses regions espanyoles i europees en els temps moderns.

L'historiador ha de calibrar el marge d'error que comporten les seves estimacions i els avantatges i inconvenients relatius a l'ús dels delmes respecte d'altres alternatives d'aproximació a la trajectòria de les collites en l'edat moderna. L'abandonament gairebé complet de l'ús de les fonts decimals no ha estat un encert. En aquesta obra es plantegen algunes propostes per seleccionar i explotar aquesta documentació per tal de millorar el nostre coneixement sobre el creixement agrari a l'Espanya moderna. Els textos es corresponen amb les ponències presentades pels diferents autors a la Jornada d'estudi sobre El Delme com a Font per a la Història Rural, celebrada el 26 d'octubre de 2018 a Girona.

Contingut:

Introducció: El delme com a font per a la història rural.

1. Del diezmo al producto agrario: ¿podemos medir lo indivisible? ¿podemos ignorarlo? Per Enrique Llopis Agelán y José Antonio Sebastián Amarilla.

2. El diezmo como base del sistema beneficial. Per Elena Catalán Martínez.

3. La producció agrària al País Valencià durant l'Edat Moderna. Aproximació al seu estudi a partir dels delmes. Per Lluís Torró Gil

4. La recaptació i el repartiment del delme a la Catalunya Vella. El cas del bisbat de Girona, segles XIII-XIV. Per Elvis Mallorquí.

5. Els arrendaments de les capellanies de la seu de Girona (1503-1705). Un indicador de la renda agrària dels segles XVI i XVII? Per Pere Gifre Ribas.

6. Delmes, trullades i preus de l'oli a Mallorca, 1684-1835. Per Gabriel Jover Abellà.

Bibliografia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)